Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit met de overeenkomsten van de Karaja website.

2. Prijzen/ Prijsverhogingen

2.1 Alle prijzen zijn in Euro's, inclusief omzetbelasting

2.2 Door eventuele prijsverhogingen bij Karaja, stijgt de prijs automatisch mee.

2.3 De prijzen zijn voor elke consument gelijk.

3. Aflevering/levertijd

3.1 Als u bij ons voor 12 uur ’s middags besteld en het product is op voorraad, heeft u het de volgende dag in huis. De maximaal durende levertijd bedraagt een week.

3.2 Het pakketje wordt verstuurd naar het adres dat is aangegeven.

3.3 De prijs van de verzendkosten wordt berekend doormiddel van het gewicht van de producten.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 De betaling dient direct via het internet betaald te worden.

5. Garantie/aansprakelijkheid

5.1 Karaja is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door u zelf.

5.1 Wij zijn wel aansprakelijk voor tekortkoming in de producten die eventueel niet geleverd zijn.

5.2 U bent verplicht zodra u het binnen heeft, gelijk te controleren. Als het dan kapot geleverd is en u meld het meteen heeft u nog recht op garantie.

5.3 Indien er producten kapot aankomen, maakt u daar een foto van en kunt u die opsturen.

6. Retourzending

6.1 Retourzendingen zijn slechts toegestaan nadat u contact met ons heeft opgenomen en wij toestemming daarvoor hebben verleend.

7. Overmacht

7.1 In geval de nakoming van enige verplichting van Karaja redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd door niet afhankelijke omstandigheden zoals natuurgeweld, brand, staking, gewapende conflicten en terrorisme, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van overeenkomsten door derden als toeleveringsbedrijven en/of door andere omstandigheden die door ons niet redelijkerwijs konden worden voorzien, dan zijn wij gerechtigd de nakoming gedurende een door ons te bepalen redelijke periode op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van alle door ons aan de consument verkochte en geleverde zaken blijft bij ons zolang de afnemer de vorderingen van ons uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ons wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten. Wij sturen pas de producten op, zodra bij ons de betaling binnen is.

9. Privacy

9.1 Wij respecteren de privacy van onze consument en wij zijn de enige die de informatie van de klant in ontvangst nemen. De informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd.

9.2 Wij zijn gerechtigd informatie over een consument in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is dat het openbaar maken van die informatie nodig is. Wij zijn gerechtigd informatie over consumenten vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat de wet dit vereist.

9.3 Wij verzamelen geen persoonlijke informatie over onze online bezoekers. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor ons  geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

10. Rechtskeuzes en competenties

10.1 De voorliggende voorwaarden vallen evenals de overeenkomst onder het Nederlands recht. Geschillen tussen partijen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank dan wel, uitsluitend ter keuze van ons , door de bevoegde rechter van de vestigings-, woon- of verblijfsplaats van de consument.

11. Klachtenregeling

11.1 Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.